generic clomid mg, www.seatrade-global.com, flomax buy non prescription, www.seatrade-global.com

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: koordynator projektu.

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pn.: 'Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ogłasza nabór na stanowisko: koordynator projektu.

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe

2.    Doświadczenie zawodowe - min. 3 lata

3.    Wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz Prawa Zamówień Publicznych

4.    Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Zarządzania Cyklem Projektowym

i realizacją projektów unijnych

5.    Znajomość procedur i zasad aplikowania o środki oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko.

6.    Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel

7.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

8.    Prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

1.    Doświadczenie związane z praktyczną realizacją projektów unijnych - min. 2 lata

2.    Dobry poziom przeprowadzania wieloaspektowych analiz

3.    Umiejętność zarządzania projektami

4.    Umiejętność administrowania projektami

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres.

Zakres zadań na stanowisku:

Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu, w tym m.in.:

1.    Koordynowanie, ustalanie zadań i ich realizowanie zgodnie z harmonogramem zadań projektowych

2.    Zarządzanie finansami, prawidłowe wykonanie budżetu i harmonogramu zgodnie z wytycznymi MOŚ, przestrzeganie przepisów unijnych i krajowych w zakresie zamówień publicznych

3.    Przygotowanie okresowych i końcowego raportów, sprawozdań merytorycznych

4.    Nadzór nad przestrzeganiem sprawozdań finansowych projektu oraz wniosków o płatność, wymaganych przez instytucję zarządzającą

5.    Koordynacja i kontrola wykonywanych zadań projektowych, pracy merytorycznej przez poszczególnych pracowników projektu oraz partnerów

6.    Reprezentowanie FOWJM oraz współpraca z partnerami i wykonawcami projektu

7.    Zarządzanie personelem, kierowanie pracą biura projektu

8.    Podejmowanie niezbędnych działań dla promocji projektu oraz roli FOWJM, partnerów oraz POIiŚ w realizacji projektu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w okresie od 1 października 2012r. do 31 grudnia 2014 r.

Wymagane dokumenty:

1.    CV

2.    List motywacyjny

3.    Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

4.    Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

5.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności

6.    Kopie świadectw pracy

7.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

8.    Inne dokumenty poświadczające posiadaną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje (w tym kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

9.    Referencje dot. realizowanych i rozliczanych projektów unijnych

Termin i sposób składania dokumentów: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Oferty można składać osobiście w biurze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 27 września 2012 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie będą zwracane. Dodatkowe informacje można uzyska pod nr tel. 87 428 04 90. Spośród złożonych ofert komisja rekrutacyjna dokona wyboru odpowiedniego kandydata, który zastanie powiadomiony telefonicznie. W przypadku trudności z wyłonieniem odpowiedniej osoby komisja rekrutacyjna zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.