generic clomid mg, www.seatrade-global.com, flomax buy non prescription, www.seatrade-global.com

Ponad 11 tys. uczestników Akcji 'Sprzątania Świata' w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich

'Sprzątanie Świata' to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw państw całego świata. Akcja wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników rosła z roku na rok. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

 

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jest koordynatorem akcji w Regionie WJM od roku 1994, czyli od jej pierwszej edycji w Polsce.

Warto jednak przypomnieć, że pierwsza akcja sprzątania w Giżycku odbyła się trzy lata wcześniej i była zainicjowana przez Wspólnotę Mazurską zorganizowana wspólnie z Fundacją, pod hasłem 'Posezonowe Sprzątanie Mazur'. Od 1994 r. Fundacja wspiera w różny sposób uczestników sprzątania. Bezpośrednio: wyposażając grupy w worki na śmieci i rękawice ochronne; przydzielając tereny do sprzątania na terenie Giżycka; zbierając zebrane śmieci i wywożąc je na wysypisko. Pośrednio poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe. Koordynacja prowadzona w takim stopniu jest możliwa dzięki zagazowaniu i pomocy gmin Regionu WJM oraz wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Olsztynie oraz samorządów lokalnych.

 

Przed przystąpieniem do tegorocznej Akcji wyposażono 42 instytucje lub bezpośrednio zorganizowane grupy w worki i rękawice. Przekazano 12 tys. worków oraz 14,5 tys. rękawic. Materiały te za pośrednictwem gmin trafiły do placówek oświatowych, lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych.

 

Hasło tegorocznej 19-tej Akcji 'Kocham lubię szanuję nie śmiecę' nawiązywało do ludowej wyliczanki, która miała zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie - lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek - to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. Akcja 'Sprzątania Świata' jest przewidziana na weekend, ale w Regionie WJM trwała znacznie dłużej. Podobnie jak w roku ubiegłym część placówek oświatowych i organizacji zapowiedziało przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych na swoim terenie do końca września oraz jeszcze w październiku.

 

W Giżycku i najbliższych okolicach najwięcej działań odbyło się 14 września w piątek. Przed tym terminem do Fundacji zgłosiło się 14 grup (głownie dzieci i młodzieży szkolnej, ale nie tylko), którym przydzielono teren do sprzątania oraz wyposażono w worki na śmieci i wskazano miejsce gdzie należy zebrane śmieci zostawić. Podstawiono także dodatkowe pojemniki na odpady. Najczęściej sprzątane tereny to plaże i tereny wokół jezior oraz parki i tereny zadrzewione. W sprzątaniu udział wzięli także członkowie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy 21 września umożliwili transport uczniów Gimnazjum w Wilkasach bezpośrednio na wyspy, które zostały posprzątane z zalegających śmieci. Sprzątaniu towarzyszyły różnorodne działania edukacyjne, często wyprzedzające sam termin sprzątania jak również spotkania integracyjne klas szkolnych zakończone wspólnym ogniskiem. Dzięki pomocy Nadleśnictwa Giżycko oraz Giżyckiego Centrum Kultury takie spotkania odbyły się w Lesie Miejskim oraz na terenie Twierdzy Boyen.

 

Do połowy października uczestnicy akcji składali sprawozdania z udziału w sprzątaniu. Na podstawie danych zebranych z 75 sprawozdań odnotowaliśmy udział ponad 11 tys. osób w akcji, które zebrały łącznie 206,7 m3 odpadów. Poniżej dane z podziałem na gminy i powiaty oraz lista uczestników akcji wg informacji zebranych na podstawie sprawozdań.

 

Dane liczbowe wg gmin i powiatów - plik do pobrania.

Lista uczestników akcji wg sprawozdań - plik do pobrania.

 

Przypominamy, że sukcesem Akcji Sprzątania Świata nie jest ilość zebranych śmieci czy ilość uczestników, ale to, że akcji towarzyszą różnorodne działania edukacyjne. Działania te rozpoczynają się we wrześniu a kończą przed zimą. Dzięki tym działaniom i indywidualnemu zaangażowaniu koordynatorów w poszczególnych gminach i placówkach oświatowych świadomość ekologiczna mieszkańców Regionu WJM stale rośnie.

 

Koordynator Akcji w Regionie WJM - Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznej Akcji 'Sprzątania Świata'. Dziękujemy lokalnym koordynatorom, dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom i wychowawcom, samorządom, pracownikom nadleśnictw i pozostałym instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Akcji w Regionie WJM. Dziękujemy także pracownikom Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za umożliwienie posprzątania mazurskich wysp.