www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Etap wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Giżycko, 20 kwietnia

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej FOWJM w Giżycku pełniące funkcję Wojewódzkiego Komitetu XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim informuje, że etap wojewódzki konkursu odbędzie się 20 kwietnia br. (tj. w sobotę) w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, przy ul. I Dyw. T. Kościuszki 23.

Rozpoczęcie konkursu o godz. 1000. Prosimy uczestników o przybycie

na godz. 945 oraz przypominamy o zabraniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 Uczestnicy tego etapu Olimpiady będą mieli za zadanie w pierwszej kolejności rozwiązać test składający się z 50 pytań. 12 uczestników, którzy uzyskają minimum 70 % poprawnych odpowiedzi na pytania testowe zostanie zakwalifikowanych do drugiej - ustnej części konkursu. Do eliminacji stopnia centralnego (7-9 czerwca br.) kwalifikuje się wyłącznie 7 najlepszych uczestników części ustnej.

 

W eliminacjach szkolnych w woj. warmińsko-mazurskim wzięło udział 1612 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 86 uczniów z 40 szkół. Poniżej zamieszczona jest lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich XXVIII OWE.

Lista uczestników etapu wojewódzkiego XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Szczegółowe informacje o przebiegu eliminacji wojewódzkich zostaną przesłane pocztą do szkół, z których uczniowie zakwalifikowali się do tego etapu olimpiady.

Informacje dot. organizacji poszczególnych etapów Olimpiady, wykaz literatury, informacje o uprawnieniach przysługujących uczestnikom konkursu są zamieszczone na oficjalnej stronie Olimpiady: www.owe.com.pl.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to jedna z najpopularniejszych, wśród istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Corocznie bierze w niej udział ponad 40 tysięcy uczestników. Ta atrakcyjna i wyjątkowo skuteczna forma edukacji ekologicznej jest dla młodych Polaków sprawdzianem nie tylko ich wszechstronnych i interdyscyplinarnych wiadomości teoretycznych, ale przede wszystkim kształtowaniem odpowiedzialnej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawarte w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii, fizyki. Eliminacje Olimpiady są trzyetapowe, składa się na nie etap szkolny, wojewódzki i centralny. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest także znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowe, radiowe i telewizyjne związane z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

W uznaniu poziomu wiedzy i zaangażowania młodzieży biorącej udział w Olimpiadzie senaty wybranych uczelni wyższych przyznają jej finalistom i laureatom szczebla centralnego indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Olimpiadę od początku swojego istnienia objął honorowym patronatem Minister Środowiska i Minister Edukacji Narodowej, a jej patronem merytorycznym od 1991 r. jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1990 r. nawiązano stałą współpracę z Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody a przedstawiciele Zarządów Okręgowych LOP są aktywnymi członkami Wojewódzkich Komitetów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Od lat sponsorem OWE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundator cennych nagród rzeczowych i pomocy dydaktycznych dla laureatów, finalistów oraz najlepszych szkół finału centralnego.

Organizacja eliminacji wojewódzkich XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz samorządy Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku finał wojewódzki odbędzie się w murach właśnie tej placówki.

  

 Lokalizacja Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku