cost of nolvadex online

Wytyczne do przeprowadzenia II etapu X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 'Jeziora największym bogactwem Regionu Wielkich Jezior Mazurskich'

1. Eliminacje stopnia II przeprowadzane są w tych szkołach, w których co najmniej jeden uczeń biorący udział w etapie I uzyskał wymaganą liczbę punktów i został zakwalifikowany do etapu II.

 

2. Do etapu II przystępują uczniowie, którzy w etapie I - szkolnym uzyskali minimum 75 % poprawnych odpowiedzi na pytania testowe, z tym, że jedną szkołę może reprezentować najwyżej 3 uczniów.

 

3. Eliminacje II stopnia polegają na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań oraz przygotowaniu i przedstawieniu do oceny pracy indywidualnej.

 

4. Termin przeprowadzenia testu ustala się na dzień 26 kwietnia 2013 r. na godz. 10.00.

5. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową w składzie 2 osób, której zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu oraz prawidłowym i sprawiedliwym przeprowadzeniem konkursu.

 

6. Organizator przesyła na adres szkoły testy dla każdego uczestnika, na tydzień przed ustalonym terminem II etapu.

 

7. Do momentu przeprowadzenia zawodów pytania testowe otrzymane od Organizatora Olimpiady są tajne i należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu.

 

8. Czas przeprowadzenia testu wynosi 60 minut, może on być przedłużony o kolejne 15 minut w przypadku, gdy przynajmniej jeden uczestnik nie zdąży napisać testu w regulaminowym czasie.

 

9. Wszystkie placówki oświatowe są zobowiązane do niezwłocznego przekazania niesprawdzonych testów Organizatorowi Olimpiady (osobiście lub za pośrednictwem poczty) - w terminie do dnia 10 maja br.

 

10. Organizator Olimpiady powoła niezależną Komisję i oceni wszystkie testy.

 

11. Do etapu III - finału regionalnego kwalifikuje się 60 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki z etapu II (uzyskają min. 75 % poprawnych odpowiedzi z testu oraz wykonają
w terminie pracę indywidualną
).

 

12. W przypadku braku możliwości wyłonienia 60 uczestników finału, o ostatecznej liczbie zawodników zadecyduje Organizator.

 

13. Wyniki testu II etapu Olimpiady zostaną opublikowane na stronie internetowej www.jeziora.com.pl.