buy diflucan online, maybe this, buy #yadkdhjf no prescription, generic amoxicillin no prescription australia, buy diflucan online, celebrex, sale of lisinopril online

II etap X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM'Jeziora największym bogactwem Regionu Wielkich Jezior Mazurskich'

Temat zadania indywidualnego: 'Moja miejscowość w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich'

1.    1. Zadanie wykonuje indywidualnie każdy uczeń, który został zakwalifikowany do II etapu Olimpiady. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje ucznia z dalszego udziału w konkursie.

2.   2. W wykonaniu zadania mogą pomagać uczniowi członkowie jego rodziny. 

3.   3. Celem wykonania zadania indywidualnego jest:

a)   a)  poszerzenie wiedzy o Regionie WJM, o miejscowości zamieszkania ucznia oraz kształtowanie poczucia przynależności do Regionu WJM

b)    b)   poszerzenie wiedzy o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Regionu WJM

c)    c) zachęcenie uczniów do obserwacji najbliższego otoczenia, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, geograficznych i historycznych

4.    4. Zadaniem uczestnika II etapu Olimpiady jest wykonanie pracy, która będzie zbiorem informacji nt. miejscowości zamieszkania ucznia. Praca powinna zawierać następujące informacje:

a)   a)  nazwa miejscowości i położenie geograficzne w Regionie WJM oraz względem szlaku Wielkich Jezior Mazurskich (czy jest na szlaku lub w jakiej odległości od niego)

b)   b)krajobraz wokół miejscowości (krajobraz naturalny: lasy, jeziora, rzeki; krajobraz zmieniony przez człowieka: np. pola uprawne, kanały; krajobraz wsi, a krajobraz miasta)

c)   c)  walory turystyczne wynikające z położenia miejscowości, osobliwości przyrodniczych, zabytków historycznych i innych uwarunkowań

d)   d) inne osobliwości warte poznania np. legendy związane z miejscem zamieszkania, ciekawi ludzie lub wykonywane przez nich zawody, wydarzenia mające znaczenie dla mieszkańców miejscowości

e)    e)   zmiany jakie w ostatnich latach zaszły lub zachodzą w otoczeniu miejscowości (w krajobrazie i zagospodarowaniu przestrzeni przez człowieka)   

5.     5.Uczeń do przygotowania pracy może pozyskiwać informacje z różnych źródeł. Obserwacjom i pozyskiwaniu informacji/zbieraniu danych powinno towarzyszyć dokumentowanie za pomocą rysunków lub zdjęć, które należy dołączyć do pracy. W przypadku trudności z wykonaniem zdjęć można dołączyć tylko rysunki. Praca powinna być wykonana na papierze formatu A4 - pisana ręcznie lub jako wydruk komputerowy. Na pierwszej stronie pracy należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna - wychowawcy. Wszystkie kartki pracy powinny być zebrane w całość (np. w zeszycie, spięte w skoroszycie, segregatorze).

6.     6. Maksymalna liczba punktów jaką będzie można uzyskać za pracę indywidualną, to 40 pkt. Głównym kryterium decydującym o ocenie pracy będzie zaangażowanie i pomysłowość ucznia w pozyskiwaniu informacji oraz samodzielność wykonania zadania.

7.    7.Termin wykonania zadania rozpoczyna się 25 marca, a kończy 10 maja 2013 r.

8.     8.  Nieprzekraczalny termin złożenia pracy to 10 maja br. W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace indywidualne należy składać w siedzibie Fundacji pod adresem: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

9.    9.Uczniowie będą mogli odebrać swoje prace indywidualne podczas finału regionalnego Olimpiady w czerwcu br.