generic clomipramine no prescription australia, no prescription trazodone online

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, z których niektóre zakończone będą pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem wodno - prawnym. Przez dokumentację projektową należy rozumieć opracowanie, spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz 462), jak również spełniające wymogi § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2013-07-18 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-07-18 (numer ogłoszenia 281920).