www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich  zawiadamia, że wybrano ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmiii Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach V osi priorytetowej POIiŚ.

 

Informacja o wyborze oferty