cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu XI Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu XI Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

 

 

1.      Zadanie wykonuje indywidualnie każdy uczeń, który został zakwalifikowany do
II etapu Olimpiady. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje ucznia z dalszego udziału w konkursie.

 

2.      W wykonaniu zadania mogą pomagać uczniowi członkowie jego rodziny.

 

3.      Celem wykonania zadania indywidualnego jest:

a)      poszerzenie wiedzy o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Regionu WJM

b)      zachęcenie uczniów do obserwacji najbliższego otoczenia, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych w szczególności zainteresowania awifauną Regionu WJM

 

4.      Zadaniem uczestnika II etapu Olimpiady jest wykonanie pracy pisemnej, która będzie odpowiedzią na pytanie:

 

Gdybyś mógł (mogła), jakim ptakiem chciałbyś (chciałabyś) być?

 

5.       Praca powinna zawierać:

a)      odpowiedź na powyższe pytanie, która będzie rezultatem zebranych informacji
i ciekawostek na temat jednego wybranego gatunku ptaka zamieszkującego Region WJM

b)      w odpowiedzi należy odnieść się do wyglądu zewnętrznego, miejsca bytowania, zachowania i trybu życia zwierzęcia, jego zagrożeń oraz ochrony, jak również znaczenia w kulturze, sztuce, literaturze.

 

6.      Uczeń do przygotowania pracy może pozyskiwać informacje z różnych źródeł także spoza obowiązującej literatury.

 

7.      Praca powinna być wykonana na papierze formatu A4, może być pisana ręcznie lub jako wydruk komputerowy. Objętość pracy -  max. 2 strony A4 tekstu + załączniki np. wykonany odręcznie rysunek/rysunki wybranego ptaka lub wykonane własnoręcznie zdjęcia (zdjęcia nie są obowiązkowe).

 

Na pierwszej stronie pracy należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna – wychowawcy. Wszystkie kartki pracy powinny być zebrane w całość (np. spięte lub w koszulce, w skoroszycie).

 

8.      Maksymalna liczba punktów jaką będzie można uzyskać za pracę indywidualną, to
40 pkt. Głównym kryterium decydującym o ocenie pracy będzie zaangażowanie
ucznia w pozyskiwanie informacji, samodzielność i staranność wykonania zadania.

 

9.      Termin wykonania zadania rozpoczyna się30 kwietnia, a kończy23 maja 2014 r.

 

10.  Nieprzekraczalny termin złożenia pracy to 27 maja br., tzn. ocenie będą podlegały tylko te prace, które dotrą (pocztą, bądź będą złożone osobiście) do biura Fundacji do dnia 27 maja. Prace indywidualne należy składać w siedzibie Fundacji pod adresem: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

 

11.  Uczniowie będą mogli odebrać swoje prace indywidualne podczas finału regionalnego Olimpiady w czerwcu br.