buy #yadkdhjf no prescription, www.seatrade-global.com, order amoxicillin online sales, cost of nexium online, nolvadex buy non prescription

Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach 2014 – podsumowanie

Marzec i kwiecień br. upłynął pod znakiem Wiosennych Działań na Warmii i Mazurach. Hasło przewodnie akcji „Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy” skutecznie zachęcało do udziału w 14-tej edycji akcji, którą zorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy współpracy z centrami edukacji ekologicznej województwa warmińsko-mazurskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińko-Mazurskiego Jacek Protas.


W ramach edukacji przyrodniczej zapraszaliśmy do udziału w trzech poddziałaniach:


A. Szkolne ostoje przyrody

B. Inwentaryzacja przyrodnicza

C. Przyroda moich dziadków

 

A. Szkolne ostoje przyrody. W porozumieniu z właścicielem terenu należy wyznaczyć "Szkolną ostoję przyrody" – ciekawy obiekt przyrodniczy w najbliższej okolicy szkoły lub przedszkola. Może to być stare drzewo, fragment łąki, strumyk, ciekawa skała, itp. Wybrana ostoja powinna pełnić funkcje edukacyjne. Terenem opiekują się uczniowie, klasy. Uczniowie powinni przeprowadzić niezbędne działania porządkowe i ochronne oraz sporządzić dokumentacje ostoi, poznać historię i walory przyrodnicze ostoi oraz zaznajomić się z zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na jej przetrwanie. Uczniowie powinni dowiedzieć się czy analizowany cenny pod względem przyrodniczym obiekt, użytek kwalifikuje się do zgłoszenia gminie jako kandydat do objęcia ochroną.

B. Inwentaryzacja przyrody. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej najbliższej okolicy. Może ona dotyczyć jednego wybranego elementu przyrody (stare drzewa, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, gniazda bocianów, gniazda jaskółek itp.) lub całego spektrum walorów przyrodniczych okolicy, (np. aleje przydrożne, rezerwaty przyrody itp.). Uczniowie powinni dowiedzieć się czy analizowany cenny pod względem przyrodniczym obiekt, użytek kwalifikuje się do zgłoszenia gminie jako kandydat do objęcia ochroną.

C. Przyroda moich dziadków. Uczniowie powinni przeprowadzić wywiady ze starszymi osobami by dowiedzieć się, jak zmieniała się przyroda w ich najbliższej okolicy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Jak kiedyś ludzie korzystali z przyrody? Co było przyczyną zmian w środowisku? Jakie gatunki roślin i zwierząt były kiedyś liczniejsze niż teraz? Jakie gatunki roślin uprawiano w przydomowych ogródkach kwiatowych, warzywnych i drzewa owocowe w sadach? Jakie rośliny uprawiali rolnicy? itp. Zebrane informacje uczniowie powinni opisać w formie artykułu i dokumentacji zdjęciowej.
 

W ramach edukacji odpadowej zapraszamy do udziału w dwóch poddziałaniach:


A. Dzikie wysypiska zagrażające przyrodzie

B. Przyroda bez elektroodpadów

 

A.Dzikie wysypiska zagrażające przyrodzie. Inwentaryzacja przez uczniów dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzędzie gminy. Objęcie przez uczniów, przy współpracy z gminą, opieką jednego lub kilku miejsc zaśmieconych – ustawienie tablic informacyjnych, uporządkowanie, ewentualne zagospodarowanie miejsc.

B. Przyroda bez elektroodpadów. Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów zbiórki elektroodpadów. Zaangażowanie społeczności lokalnej w zbiórkę, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie swojej miejscowości.
 

Jak co roku i tym razem mogliśmy liczyć na uczestników akcji w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich, którzy podjęli się działań zaproponowanych wyżej oraz ponadto zrealizowali zadania wg własnych pomysłów. Otrzymaliśmy 37 sprawozdań z udziału w akcji z terenu 17 gmin regionu. Większość sprawozdawców stanowiły szkoły podstawowe. 20 placówek oświatowych podjęło się współpracy z innymi instytucjami np. z nadleśnictwami (Pisz, Maskulińskie, Drygały, Strzałowo, Srokowo, Gołdap, Giżycko), parkami krajobrazowymi, samorządami. Część placówek zorganizowało także akcje sprzątania w terenie (wszystkie grupy wyposażyliśmy w niezbędne worki na odpady i rękawice ochronne). Dla sprzątających na terenie 12 gmin należących do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami zostały podstawione dodatkowe kontenery na odpady (w Miłkach, Giżycku, Spytkowie). Na podstawie danych ze sprawozdań mamy informację, że w tegorocznej akcji wzięło udział pond 5 tys. uczestników. Poniżej lista sprawozdawców – uczestników Wiosennych Działań 2014:

 

1.       Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

2.      Zespół Szkół nr 1 w Piszu

3.      Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu

4.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach

5.      Szkoła Podstawowa w Trzonkach

6.      Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

7.      Szkoła Podstawowa w Hejdyku

8.      Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

9.      Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim

10.  Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej

11.  Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Orzyszu

12.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem-Nidzie

13.  Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

14.  Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Miłkach

15.  Szkoła Podstawowa w Staświnach

16.  Gimnazjum w Kruklankach

17.  Szkoła Podstawowa w Talkach

18.  Zespół Szkół w Marcinkowie

19.  Szkoła Podstawowa w Kosewie

20.  Szkoła Podstawowa w Bożem

21.  Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach

22.  Gimnazjum w Pieckach

23.  Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach

24.  Szkoła Podstawowa w Krutyni

25.  Szkoła Podstawowa w Nawiadach

26.  Niepubliczne Przedszkole w Warpunach

27.  Szkoła Podstawowa w Woźnicach

28.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie

29.  Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

30.  Zespół Szkół nr 1 Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

31.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie

32.  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

33.  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie

34.  Zespół Szkół w Korszach

35.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

36.  Szkoła Podstawowa w Galwieciach

37.  Szkoła Podstawowa w Stożnem

Uczestnicy Wiosennych Działań musieli wykazać udział w przynajmniej dwóch działaniach spośród pięciu wyżej wymienionych. Kapituła złożona z przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie oraz centrów edukacji ekologicznej w Olsztynie, Elblągu, Ełku i Giżycku ocenił wszystkie prace z województwa i wyłoniła grupę najbardziej zaangażowanych w działania uczestników. Na uroczystym podsumowaniu zaplanowanym
w Olsztynie dniu 16 czerwca br. otrzymają oni nagrody i wyróżnienia. Jak co roku koordynatorzy akcji w Regionie WJM otrzymają podziękowania w formie listu gratulacyjnego przygotowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie. Listy zostaną przesłane pocztą.

 

Zachęcaliśmy również uczestników Akcji (szczególnie placówki oświatowe) do przesyłania do Fundacji drogą mailową krótkich relacji wraz ze zdjęciami z przeprowadzonych działań. Umieszczaliśmy je na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej www.jeziora.com.pl. I tak swoimi działaniami podzieliły się z nami: Szkoła Podstawowa w Hejdyku, w Kotle Dużym, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu, Przedszkole Miejskie Nr 1 z Odziałem Integracyjnym w Giżycku, Szkoła Podstawowa w Trzonkach, Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej, Szkoła podstawowa w Miłkach. O ich działaniach można poczytać w zakładce „Działania placówek oświatowych”.

 

Uczestników Wiosennych Działań oraz wszystkich miłośników przyrody zaprosiliśmy do udziału w nowych wiosennych konkursach: „Mazurski bociek” oraz Otwarty Konkurs Fotograficzny „Wiosenne przebudzenie”. Konkurs „Mazurski bociek” trwa i mamy zarejestrowanych 41 miejscowości regionu WJM, w których są obecnie prowadzone obserwacje bocianów. Konkurs fotograficzny niebawem zostanie rozstrzygnięty – mamy już ponad 300 prac!

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych Wiosennych Działań za zaangażowanie oraz realizację ciekawych autorskich projektów. Cieszymy się, że są osoby i grupy podejmujące systematycznie zadania, których celem jest poprawa stanu środowiska oraz ochrona przyrody regionu WJM. Zapraszamy do udziału w Akcji w kolejnych latach.