generic clomid mg, www.seatrade-global.com, flomax buy non prescription, www.seatrade-global.com

„Uwaga! Termin składania wniosków przedłużony do 30 września!”

„Informujemy, że termin naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe oraz inne organizacje do końca 2014 r., został przedłużony do dnia 30 września.”

Regulamin

Wzór wniosku

 

Podpisane i kompletne wnioski należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do biura Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko do 30 września br.

Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą działania związane z następującymi zadaniami priorytetowymi:

1. Zakładanie mini ogrodów dendrologicznych na terenach będących w dyspozycji placówek oświatowych (bezpośrednio w najbliższym otoczeniu), które będą miejscem obserwacji
i praktycznej nauki uczniów.

UWAGA!!! Dofinansowanie może być przeznaczone na: zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup/wykonanie tabliczek do oznaczenia posadzonych roślin, zakup/wykonanie tablic edukacyjnych możliwych do umieszczenia na terenie ogrodu, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w mini ogrodzie, literatury o  tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć plan ogrodu (nie jest wymagany profesjonalny projekt) z nasadzeniami oraz listę drzew i krzewów. Placówka zakładająca mini ogród dendrologiczny musi we własnym zakresie zadbać o jego utrzymanie w należytym stanie w latach następnych (np. zapewnić środki na prace pielęgnacyjne). W okresie trzech lat od zakończenia realizacji zadania współfinansujący (Fundacja) ma prawo do kontroli wykonanego zadania.

2. Działania na rzecz poznania i ochrony bioróżnorodności:

- naturalnych zbiorników wodnych (tj. jezior, stawów, rzek) znajdujących się w najbliższym otoczeniu szkoły, miejsca zamieszkania

- pielęgnacja remiz śródpolnych istniejących i zakładanie nowych

- odkrywanie lokalnych ostoi przyrody nie objętych dotąd systemem prawnej ochrony i „opieka” nad nimi (np. fragment lasu, łąka, śródpolne oczko wodne, ale również stare sady i ogrody, zapomniane cmentarze, dawne siedliska ludzkie)  – próba inwentaryzacji zasobów naturalnych.

3. Szkolny monitoring środowiska: działania polegające na badaniu zasobów środowiska najbliższego szkole i miejscu zamieszkania: próba oceny stanu czystości (powietrza, wody lub gleby) na podstawie szkolnych badań, identyfikacja żyjącej flory, fauny; rozpoznanie zagrożeń dla środowiska; poznanie zastosowanych rozwiązań sprzyjających poprawie stanu środowiska; szkolne działania sprzyjające poprawie stanu środowiska. Międzyszkolna wymiana wiedzy i doświadczeń – podjęcie współpracy z innymi placówkami w gminie/powiecie lub np. skupionymi wokół jednego zbiornika wodnego (rzeki).

4. Działania polegające na szerzeniu krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa dorosłego: dążenie do poznania i zachowania rodzimych odrębności przyrody i kultury „małej ojczyzny”, budowanie pozytywnego nastawienia wobec otaczającej przyrody (współistnienia człowieka i przyrody), próba łączenia pokoleń w działaniu (np. spotkania z ciekawymi osobami – ginące zawody, organizacja lokalnych/szkolnych festynów/pikników ekologicznych).

5. Działania edukacyjne wdrażające młodszych (dzieci, młodzież) i starszych (dorosłych) do codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania (miejscowości, osiedlu, gminie) w połączeniu z edukacją dot. obowiązującego systemu zagospodarowania odpadów.

Uwaga! Placówki lub organizacje, które w 2014 r. otrzymały już dofinansowanie
w naborze wiosennym, nie mogą ubiegać się ponownie o dofinansowanie w naborze jesiennym zgodnie z pkt. 5 regulaminu, wyjątek stanowią zespoły szkół:

5. „Jeden Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie do jednego zadania w danym roku kalendarzowym. W przypadku zespołów szkół, każda placówka wchodząca w skład zespołu może być odrębnym Wnioskodawcą.”

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Fundacji mieszczącym się w Giżycku przy
ul. Nowowiejskiej 4a oraz pod nr tel. (87) 428-04-90.