sale of generic trimox , sale of clomid, sale of fluconazole online, buy lisinopril pills online, lisinopril buy non prescription, buy bupropion purchase, buy propecia online

Wkrótce prezentacja drugiej aktualizacji Masterplanu dla Regionu WJM

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w dniu 24 października 2014 r. w Hotelu „Europa” w Giżycku planuje zorganizować jednodniową konferencję pn. Aktualizacja Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich a nowe wyzwania, szanse i korzyści dla środowiska”. Miło nam poinformować, że nasza konferencja została objętaHonorowym PatronatemMinistra Środowiska Pana Macieja H. Grabowskiego.

Pragniemy przypomnieć i jednocześnie podkreślić, że Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich został opracowany w latach 90-tych ubiegłego stulecia na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jako wyraz najwyższej troski Rządu RP o stan środowiska naturalnego Mazur. Przez ostatnie 20 lat Masterplan stał się zarówno cenionym programem strategicznego rozwoju Regionu WJM, jak i doskonałym narzędziem do pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji proekologicznych. Był z powodzeniem wdrażany na obszarze 24 mazurskich gmin i skutecznie przyczynił się do zatrzymania procesu degradacji mazurskich jezior. Sukces realizacji tego Programu w postaci wykonania znaczących inwestycji prośrodowiskowych, głównie w gospodarce wodno-ściekowej, polegał m.in. na kompleksowym podejściu do ochrony środowiska i traktującym Region Wielkich Jezior Mazurskich jako spójną terytorialnie całość. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że tylko w taki sposób jesteśmy w stanie osiągnąć wymierne efekty ekologiczne i skutecznie chronić nasze środowisko naturalne. Właśnie w takim wymiarze i rozumieniu Masterplan dla WJM był przez lata realizowany przez wszystkie gminy leżące w obszarze działania Fundacji; ostatnio m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 – jako projekt kluczowy dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycje te uzyskały dofinansowanie z funduszy UE w oparciu o pierwszą aktualizację Masterplanu dla Regionu WJM opracowaną przez Fundację w roku 2006/2007.

W ciągu 20 lat wdrażania tego Programu w samej gospodarce wodno-ściekowej wykonano 298 inwestycji na łączną kwotę ok. 1 mld złotych. Już w chwili obecnej efekty Masterplanu są imponujące – ok. 70 % gospodarstw domowych jest obsługiwanych przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków, co przekłada się na wyraźną redukcję ładunku fosforu, bardzo wyraźny spadek stężeń biogenów w rzekach i jeziorach oraz widoczną gołym okiem poprawę jakości wód. Nie oznacza to jednak całkowitego rozwiązania problemu zanieczyszczeń wód na Mazurach. Wg szacunków Fundacji, w celu ostatecznego uporządkowania gospodarki wod-kan w Regionie WJM (w tym.m.in. wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych, wodociągów, stacji uzdatniania wody, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni przydomowych), potrzeba jeszcze ok. 510 mln złotych. Niezbędnym jest też wykonanie komplementarnych inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czy efektywnym zarządzaniem energią.

Mając na względzie dobro środowiska naturalnego Mazur oraz widząc konieczność dokończenia niezbędnych inwestycji w Regionie, podjęliśmy się opracowania kolejnej aktualizacji Masterplanu, rozszerzonej m.in. o przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza   i efektywności energetycznej, sanitacji i rekultywacji jezior oraz likwidacji pokryć dachowych z azbestu.

Opracowanie to chcemy omówić w szerokim gronie, przedstawiając analizę dotychczasowych dokonań Masterplanu oraz prezentując planowane do realizacji w najbliższych latach proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne, zwłaszcza pod kątem wykorzystania środków finansowych obecnej perspektywy budżetowej UE oraz innych dostępnych funduszy celowych.

Wkrótce przekażemy szczegóły na temat spotkania.

 

Pismo w sprawie objęcia  konferencji Honorowym PatronatemMinistra Środowiska Pana Macieja H. Grabowskiego.