www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Konferencja „Aktualizacja Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, a nowe wyzwania, szanse i korzyści dla środowiska” 24 października 2014 r.

W dniu 24 października br. w Hotelu Europa w Giżycku odbyła się konferencja pt. Aktualizacja Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, a nowe wyzwania, szanse i korzyści dla środowiska”.Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Środowiska M.H. Grabowskiego.

 

Wśród obecnych byli m.in. Adam Krzyśków Prezes WFOŚiGW w Olsztynie, Julian Osiecki Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Teresa Witkowska Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Beata Gotkiewicz z Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Barbara Tyszkiewicz i Aneta Machul - Korszeko reprezentujące Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, Sabina Kirson – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, przedstawiciele WIOŚ w Giżycku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku, Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami, starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin Regionu WJM oraz przedstawiciele Lasów Państwowych i organizacji pozarządowych.

 

Podczas konferencji przedstawiono genezę Masterplanu dla Regionu WJM. Ewa Stajuda Prezes Zarządu Fundacji mówiła o początkach i dotychczasowych osiągnięciach oraz efektach programu Masterplan.

Następnie swoje wystąpienie miała firma ŚRODOWISKO S.C., twórca ostatniej aktualizacji Masterplanu na lata 2014 – 2020. Aleksander Grodzki przedstawił najważniejsze kierunki działań przewidziane do realizacji w ramach zaktualizowanego Masterplanu, wynikające
z bieżących potrzeb gmin Regionu WJM objętych programem.

Dokument „Aktualizacja Masterplanu na lata 2014-2020” sporządzony w br. został wykonany na zlecenie Fundacji w porozumieniu z gminami Regionu WJM i sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie oraz FOWJM.

Niezwykle interesującym punktem programu konferencji był wykład „Rekultywacja jezior w teorii i praktyce.” prof. dr hab. inż. Julity Dunalskiej - Kierownik Katedry Inżynierii Ochrony Wód Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnicy w skupieniu wysłuchali wykładu nt. stosowanych metod rekultywacji, efektów zastosowanych metod oraz trudnościach w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.

Na zakończenie głos zabrała p. Anna Ciepielak – Prezes Verde View Warszawa, która mówiła
o „Praktycznych aspektach zastosowania odnawialnych źródeł energii w województwie warmińsko – mazurskim”. Przedstawiła także założenia programu Programu Prosument,
w ramach którego można uzyskać dotację na budowę instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł.

Konferencję zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Zdjęcia w galerii