cost of nolvadex online

Wytyczne do wykonania zadania drużynowego w etapie szkolnym VII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

1. Zadanie wykonuje drużyna złożona z trzech uczniów wyłonionych wcześniej na podstawie wyników uzyskanych z testu. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje drużynę z dalszego udziału w konkursie.

2. Zadaniem drużyny jest wykonanie pracy w formie albumu/broszury na temat:
Pomniki przyrody. Jeszcze nimi nie są, ale może w przyszłości… - nasze propozycje do pomników przyrody”.

Praca uczestników konkursu powinna zawierać:

Charakterystykę wybranych trzech obiektów do miana pomnika przyrody znajdujących się
w pobliżu miejsca zamieszkania lub nauki:

a) opis miejsca, w którym znajduje się obiekt

b) opis obiektu (każdego z trzech)

c) własne rysunki lub zdjęcia (zdjęcia należy także dołączyć na płycie CD/DVD)

d) propozycja nazwy dla potencjalnego pomnika przyrody

f) fotorelacja z poszukiwań potencjalnych pomników przyrody

g) uzasadnienie wyboru określonych propozycji, jako przedmiotu pracy.

Pracę należy wykonać w oparciu o własne spostrzeżenia, notatki, rysunki lub zdjęcia wykonane i zebrane podczas wyprawy w teren. Nie są wymagane zdjęcia profesjonalne lecz wykonane własnoręcznie przez uczniów.

3. Pracę należy wykonać na papierze formatu A4. Wszystkie kartki należy w dowolny sposób spiąć w całość. Do wykonania pracy mogą posłużyć dowolne techniki graficzne i plastyczne, jednak nie jest wymagany wydruk komputerowy. Praca musi być podpisana na odwrocie: imiona i nazwiska członków drużyny, nazwa i adres szkoły.

4. Pracę drużynową należy wykonać w terminie od 19.11.2014 r. do 19.12.2014 r. Nieprzekraczalny termin złożenia prac drużynowych to 31.12.2014 r.

5. Prace należy składać w siedzibie Fundacji pod adresem: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

6. Podczas oceny komisja konkursowa będzie zwracać uwagę na:

a) zgodność pracy z wytycznymi

b) zaangażowanie w zebranie materiałów i przygotowanie pracy

c) wkład pracy własnej uczniów

7. Wyniki I etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jeziora.com.pl w aktualnościach w dniu 10.01.2015 r.

8. Prace drużynowe będą zwrócone uczniom podczas finału konkursu. Nie przewiduje się zwrotów prac za pośrednictwem poczty.