cost of nolvadex online

Priorytety do działań placówek oświatowych oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, wspieranych przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2015

Priorytety do działań placówek oświatowych oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, wspieranych przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2015

1. Zakładanie mini ogrodów dendrologicznych, ich pielęgnacja i utrzymanie w należytym stanie, na terenach będących w dyspozycji placówek oświatowych (bezpośrednio w najbliższym otoczeniu), które będą miejscem obserwacji i praktycznej nauki uczniów.

Uwaga! Dofinansowanie może być przeznaczone na: zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup/wykonanie tabliczek do oznaczenia posadzonych roślin, zakup/wykonanie tablic edukacyjnych możliwych do umieszczenia na terenie ogrodu, niezbędnych narzędzi do pielęgnacji roślin, pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w mini ogrodzie, literatury fachowej o tematyce przyrodniczej, ekologicznej.Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć plan ogrodu (nie jest wymagany profesjonalny projekt) z nasadzeniami oraz koniecznie listę drzew i krzewów. Placówka zakładająca mini ogród dendrologiczny musi we własnym zakresie zadbać o jego utrzymanie w należytym stanie w latach następnych (np. zapewnić środki na prace pielęgnacyjne) - może w ramach dofinansowania zakupić niezbędne narzędzia do pielęgnacji i urządzania ogrodu. W okresie trzech lat od zakończenia realizacji zadania (utworzenia ogrodu) współfinansujący (Fundacja) ma prawo do kontroli wykonanego zadania.

2. Działania na rzecz poznania i ochrony bioróżnorodności:

- naturalnych zbiorników wodnych (tj. jezior, stawów, rzek) znajdujących się w najbliższym otoczeniu szkoły, miejsca zamieszkania

- pielęgnacja remiz śródpolnych istniejących i zakładanie nowych

- odkrywanie lokalnych ostoi przyrody nie objętych dotąd systemem prawnej ochrony i „opieka” nad nimi (np. fragment lasu, łąka, śródpolne oczko wodne, ale również stare sady i ogrody, zapomniane cmentarze, dawne siedliska ludzkie) – próba inwentaryzacji zasobów naturalnych.

3. Szkolny monitoring środowiska: działania polegające na badaniu zasobów środowiska najbliższego szkole i miejscu zamieszkania: próba oceny stanu czystości (powietrza, wody lub gleby) na podstawie szkolnych badań, identyfikacja żyjącej flory, fauny; rozpoznanie zagrożeń dla środowiska; poznanie zastosowanych rozwiązań sprzyjających poprawie stanu środowiska. Międzyszkolna wymiana wiedzy i doświadczeń – podjęcie współpracy z innymi placówkami w gminie/powiecie lub np. skupionymi wokół jednego zbiornika wodnego (rzeki).

4. Działania polegające na szerzeniu krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa dorosłego: dążenie do poznania i zachowania rodzimych odrębności przyrody i kultury „małejojczyzny”, budowanie pozytywnego nastawienia wobec otaczającej przyrody (współistnienia człowieka i przyrody), próba łączenia pokoleń w działaniu (np. spotkania z ciekawymi osobami – ginące zawody, organizacja lokalnych/szkolnych festynów/pikników ekologicznych).

 

5. Działania edukacyjne wdrażające młodszych (dzieci, młodzież) i starszych (dorosłych) do codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania (miejscowości, osiedlu, gminie) w połączeniu z edukacją dot. obowiązującego systemu zagospodarowania odpadów.