cost of #AsLarAs, buy nexium online, #jkdhdyvjv no prescription, sale of generic propecia , clomid online, buy clomid, sale of generic tenormin

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH została utworzona pod koniec 1990 roku,a jej założycielami było kilka samorządowców lokalnych, ówcześni wojewodowie- suwalski i olsztyński oraz kilku zapaleńców. Obecnie działa w imieniu i na rzecz 31 gmin mazurskich stanowiących obszar 5400 km2 i od lat z powodzeniem realizuje swoje cele statutowe, którymi m.in. są: 

- inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich,

- stymulowanie inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności,

- promowanie budowy oczyszczalni ścieków i innych rozwiązań uniemożliwiających degradację środowiska,

- tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony    środowiska,

- propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnienie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju.

W ciągu 22 lat działalności Fundacja w  Giżycku zainicjowała i przyczyniła się do realizacji wielu cennych przedsięwzięć inwestycyjnych, głównie w gospodarce wodno- ściekowej, w wyniku których obecnie 2/3 mieszkańców regionu WJM jest obsługiwanych przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków. W ramach Programu Masterplan dla Regionu WJM, którego Fundacja jest koordynatorem, zostało w latach 1993-2005 wykonanych bądź zmodernizowanych 23 oczyszczalni ścieków, wykonano ponad 1500 przepompowni ścieków, położono ponad 350 km sieci kanalizacyjnych. Obecnie , po zaktualizowaniu Masterplanu, działania inwestycyjne kontynuowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska oraz Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013".

Fundacja działa na rzecz wprowadzania właściwej dla środowiska gospodarki odpadowej, a także popiera projekty mające na celu ochronę powietrza i zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Od lat jest regionalnym koordynatorem wielu akcji i kampanii ekologicznych, pobudza do aktywności dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Prowadzi wieloletnie działania na rzecz ochrony flory i fauny Mazur inicjując m.in. tworzenie ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych. Wspiera merytorycznie i finansowo wszelkie projekty ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe regionu i małe lokalne organizacje pozarządowe.

Chlubą Fundacji jest powołane do życia 12 lat temu Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej.Głównym celem Centrum jest prowadzenie i wspieranie na obszarach działania Fundacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i aplikacja pomocy finansowej udzielanej na te cele przez podmioty lokalne oraz ponadlokalne. Cele te realizowane  są przez zajęcia dydaktyczne - seminaria, wykłady, konferencje, szkolenia, kampanie i cykliczne akcje na rzecz środowiska lokalnego, konkursy o tematyce ekologicznej, prowadzenie i wzbogacanie zasobów bibliotek ekologicznych, współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz udzielanie pomocy finansowej podmiotom (głównie placówkom oświatowym) z obszaru działania Centrum na programy i projekty z zakresu edukacji ekologicznej.

Fundacja ma też swoją nagrodę - Nagrodę "Zielonego Kaganka". Jest to nagroda za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz za systematyczna pracę z dziećmi, młodzieżą  i dorosłymi na rzecz zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur. Dotychczas "Zielonym Kagankiem" nagrodzono 37 osób i 2 instytucje.

Za swoją działalność Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in w roku 2005 otrzymała tytuł i statuetkę Ekolidera Warmii i Mazur, w 2007 roku Wyróżnienie Specjalne Ministra Środowiska oraz Brązową i Srebrną Statuetkę "Przyjaciela Ziemi" za wspieranie Programu Ekozespołów, w 2008 roku - Medal im. Wiktora Godlewskiego, w 2009 roku - statuetkę Srebrnego Jabłuszka, zaś w roku 2010 - statuetkę Anioła Ekologii. W roku 2011 Fundacja otrzymała z rą Ministra Środowiska statuetkę i tytuł "Lidera Polskiej Ekologii", zaś w 2012 otrzymała odznaczenie "Laur Najlepszym z Najlepszych" przyznane przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W 2013 roku Fundację wyróżniono w kategorii Organizacje pozarządowe/Edukacja ekologiczna jako instytucję która szczególnie zaangażowała się na przestrzeni minionych lat w ochronę środowiska Warmii i Mazur.